Spomienkové a príležitostné modlitby

Zborový konvent dňa 20. novembra 2011 prijal nasledovné uznesenie:

Uznesenie
č. VIII / 2011:

Zborový konvent zaväzuje členov cirkevného zboru, aby výročité rozpomienkové a príležitostné modlitby, týkajúce sa rodinných udalostí členov nášho cirkevného zboru, osobne oznámili bratovi farárovi s dostatočným predstihom, a to minimálne v týždni pred príležitosťou, najneskôr deň pred výročnou nedeľou.

Dôvod tohto uznesenia je to, aby sa brat farár mohol pripraviť na tieto príležitosti. V prípade nepredvídanej záležitosti je možné požiadať o modlitbu aj pred službami Božími.

Milodary sa môžu dať sestre pokladníčke aj pred službami Božími.