História výstavby kostola

História výstavby kostola

Posviacka kostola sa koná vo sviatok Svätej Trojice 19.júna 2011 a preto aj jeho názov je Kostol Svätej Trojice. Vyznávame, že bez pomoci Trojjediného Pána Boha a Jeho požehnania by boli márne naše namáhania i všetka práca. Preto je toto dielo postavené ku chvále Trojjediného Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého. Skláňame sa pred svätosťou Všemohúceho a porúčame seba i celé toto dielo do Jeho rúk, aby Jemu, nášmu Bohu bola vzdávaná všetka česť a sláva.

V obci Krpeľany v dobe nežnej revolúcie žilo viac ako 1100 obyvateľov. Z tohto počtu sa k evanjelikom augsburského vyznania hlásilo 870 obyvateľov. Krpeľany boli vtedy fíliou cirkevného zboru Turany, v obci nebol ani kostol ani modlitebňa. Avšak  počas prvej Československej republiky sa evanjelici stretávali na službách Božích v škole. Počet evanjelikov dával predpoklad zriadiť cirkevný zbor po predchádzajúcom vybudovaní zborového centra t.j. kostola a fary.

Myšlienka stavby kostola rezonovala už v dávnejšej minulosti. Vhodnosť času výstavby vznikla po nežnej revolúcii v r.1989, po obnove demokracie a náboženskej slobody v našej krajine. Od roku 1992 sa začali konať pravidelne služby Božie v Dome smútku. Začalo pracovať aj filiálne presbyterstvo vedené kurátorom br. Milošom Šparcom, ktoré sa ujalo spomínanej myšlienky. Zámer bol umocnený aj podmienkami, ktoré sa v obci vytvorili a to prevodom školského areálu do majetku obce. Išlo o budovu bývalej ľudovej školy postavenej v rokoch 1936-37, ktorá bola v dobrom technickom stave a javila sa ako vhodný objekt na zborové centrum po prestavbe a prístavbe.

Filiálne presbyterstvo s podporou predsedníctva cirkevného zboru Turany (Mgr. Ivan Mikuš zb. farár a Ing. Viliam Maňka zb. dozorca) začalo konať. Požiadalo obecné zastupiteľstvo o prevod predmetnej školy darom do majetku cirkvi. Táto požiadavka bola jednomyseľne schválená. Prevod budovy do majetku cirkvi bol vykonaný darovacou zmluvou v roku 1995.

Pozemok užívaný 60rokov školskou správou nebol majetkovo právne vysporiadaný. Pozemkovo knižne bol vedený v majetku pôvodného vlastníka – Danielovského spoločenstva. Prevod pozemkov sa uskutočnil rovnako darom bezodplatne do majetku cirkvi. Vlastníkmi boli členovia evanjelického zboru.

Filiálny konvent konaný v októbri 1995 jednomyseľne odsúhlasil prestavbu budovy školy na kostol a farský byt. So súhlasom sa stotožnil aj zborový konvent v Turanoch. Pristúpilo sa k objednaniu prvostupňového projektu u firmy Projstav Žilina. Keďže prevod vlastníctva pozemkov meškal Okresný úrad v Martine, odbor životného prostredia a výstavby vydal len predbežné stavebné povolenie na vykonávanie búracích prác. Prvostupňový projekt od firmy Projstav sa po odstupe času javil ako nevhodný filiálne presbyterstvo objednalo projektovú štúdiu a postupne aj projekt u Ing. Arch. Ondreja Mrliana z Hýb, v tom čase člena presbyterstva Východného dištriktu ECAV a predsedu stavebnej komisie. Projekt bol predkladaný s hlavným energetickým zdrojom – elektrinou, s potrebou stavby vlastnej trafostanice. Zmena nastala po plynofikácii obce. Komplex bol rozdelený na 3 okruhy-

Prvý – kostol, veža, zborová miestnosť, sociálne zariadenia

Druhý- kancelária s príslušenstvom a priestory pre hosťovské ubytovanie

Tretí- farský byt prístupný samostatným vchodom.

Všetky tri okruhy sú  vzájomne prepojené.

V roku 1998 bola výstavba schválená orgánmi cirkvi. Projektová dokumentácia  pre vydanie stavebného povolenia bola dodaná v júni 1998 a stavebné povolenie 19. apríla 1999, z dôvodu doriešenia doplnkov projektu. Napriek tomu sa pokračovalo v búracích prácach. Búracie práce predstavovali takmer úplnú deštrukciu školskej budovy. Z pôvodnej stavby zostali len obojstranné steny a železobetónová platňa bývalej chodby, kde sú umiestnené sociálne zariadenia. Získaný materiál pozostávajúci z plných pálených tehál bol použitý na stavbu, rovnako drevo ako šalovací materiál. Tieto práce boli vykonané brigádnicky členmi fílie. Zároveň v období príprav bola činnosť zameraná na ťažbu stavebného dreva, ktoré sponzorovali Pozemkové spoločenstvá a urbáre v Krpeľanoch 100m3, v Nolčove 35m3, v Turanoch 23m3 a v Sučanoch 19m3. Všetky drevené konštrukcie boli zhotovené z tohto stavebného dreva. Výdaje vznikli s približovaním, dopravou, rezaním a vyhotovením nosníkov pre strešnú konštrukciu kostola. Haky lešenie pre potreby stavby zapožičali členovia fílie.  Na stavbe začali pracovať aj nezamestnaní v rámci VPP za mzdu, ktorú preplácal Úrad práce.

Hlavné práce na stavbe kostola postupovali nasledovne:

September – Október 2000: prebiehali práce na šalovaní chóru a príprava nosných stien na maximálnu kótu a následne vybetónovanie vencov. Ohýbanie ocele na chór bolo dojednané u fi. Prefa a.s. Sučany. armovacie práce boli vykonané23.11.2000 a zúčastnilo sa 23 brigádnikov a 8 zamestnancov VPP. Betonáž chóru bola vykonaná 25.11.2000 a zúčastnilo sa 24 brigádnikov a 5 zamestnancov VPP.  Do konca r.2000 boli vymurované medziokenné piliere prednej časti kostola.

2002: Začali práce na stavbe bytu- búranie atiky, okenných otvorov, priečok. Murárske práce pokračovali vymurovaním nových priečok, steny na terase, položením a zabetónovaním keramického stropu, domurovaním stien na druhom podlaží, zabetónovaním vencov.  Práce prebehli za pomoci brigádnikov a zamestnancov VPP. Z 5 ponúk na výrobu a montáž okien bola vybraná turčianska drevárska spoločnosť Sučany. Prebiehali práce na murovaní veže.

2003: Na prelome rokov 2002-2003 bol vyhotovený krov celej stavby firmou p.Milana Vaňku z Martina. Za túto prácu bolo zaplatené 3.300€;-. Vo februári 2003 nastúpila firma Jozefa Floreka – Pokrývačstvo a klampiarstvo z Martina -Záturčie, ktorá položila strešnú krytinu a práce boli ukončené v marci 2003. Cena za m2 bola 6€;-. Práce ďalej pokračovali pracovníkmi VPP (2 zamestnanci) a brigádnikmi. Vodoinštalačné a kúrenárske práce na fare, v kancelárii a hosťovských miestnostiach vykonala firma Petra Vaňku z Martina. Elektroinštalačné práce previedla firma J.Murína z Martina. V septembri 2 a 4 boli realizované výkopy pre elektrickú a vodovodnú prípojku popod miestnu komunikáciu firmou SEVAK Martin. Tiež boli osadené eurookná.

2004: V tomto roku OÚP odsúhlasil 10 pracovníkov na VPP na dobu 1.4.-31.8.2004. v máji bolo zrealizovaná elektrická prípojka do fary. Bolo vykonané zateplenie podkrovia fary, kancelárie a hosťovských miestnosti a montáž sadrokartónu firmou Adamovský Sučany. Montáž hromozvodov na celej stavbe. V máji až júli prebiehali práce na veži – murovanie, krov, strešná krytina. Vnútorné omietky vo fare, kancelárii a hosťovských miestnostiach firmou Chmúrny Sklabinský Podzámok.

2008: Od 1.januára je zriadený nový cirkevný zbor v Krpeľanoch a dochádza aj k voľbe nového presbyterstva. Doterajší kurátor brat Miloš Šparec, ktorý do tohto času svedomite a horlivo viedol stavbu sa aj z dôvodu veku vzdáva ďalšieho vedenia stavby, ale je ochotný aj ďalej pomáhať svojimi skúsenosťami a vedomosťami.  V apríli je postavené lešenie vo vnútri kostola, aby sa mohlo začať s prácami na elektroinštalácii a vnútorných omietkach. S prácami na elektroinštalácii sa začalo v máji pod vedením brata Milana Raffaja a pomáhajú aj ďalší elektrikári. Sú domurované steny okolo nosníkov a ďalšie priečky, zatepľuje sa strecha v chrámovej časti, robia sa ďalšie dokončovacie stavebné práce. Hľadá sa aj firma na vykonanie vnútorných omietok.

2009: Vo februári 2009 bola podpísaná zmluva s firmoch Kurtech s.r.o. z Vrútok o realizácii vnútorných omietok a vybitie tatranským profilom chrámovej časti. Tieto práce sú dokončené do novembra. Dokončuje sa aj rozvod elektriny v kostole. A pracuje sa na úprave okolia kostola. Rieši sa už aj oltárny priestor a je uzatvorená zmluva s pánom Martinom Dzurekom o realizácii oltárneho kríža a oltárneho stola. Tieto časti majú pripomínať, že kostol je miestom, kde čerpáme živú vodu, ktorú nám dáva sám Pán Ježiš Kristus na základe slov Zjavenia Jánovho 22,17. Kríž je vysoký 7,5m a je do neho vlepované sklo, ktoré pripomína tečúcu vodu. Vyteká z miesta, kde mal Pán Ježiš hlavu a tečie smerom k oltáru a k Biblii a tak evokuje život v Kristovi, ktorý je sprostredkovaný zvestovaním Božieho slova a prisluhovaním sviatostí. Oltárny stôl je zo skla a tak je pokračovaním kríža. Drevo kríža pripomína starého človeka, ktorý zomiera, ale v kríži je nový život, ktorý dáva Kristus a oslobodzuje človeka od moci hriechu, smrti a diabla. Tento život je čistý čo dokazuje čistota skla oltárneho stola.

2010: V prvej polovici sa intenzívne pracuje na výbere firmy, ktorá bude realizovať vykurovanie v kostole. Je demontované lešenie. Murovanie oltárnych schodov. Podlahové kúrenie v kombinácii s radiátormi je realizované v máji a júni firmou H&H Logistic s.r.o. z Martina. V júli je postavená kazateľnica, dokončujú sa svojpomocne omietky v sociálnych zariadeniach a v auguste sú osadené vonkajšie dvere na kostole. V septembri je privezený a osadený oltárny kríž. V jeseni sa osádzajú  zárubne v kostole, dokončuje sa elektroinštalácia- osadenie zásuviek, vypínačov, zapájanie, rozvodné skrine a niektoré svietidlá v decembri. Od októbra prebieha pokládka dlažby v kostole a na chóre kde bolo urobené kúrenie. V decembri je osadený aj oltárny stôl, ktorý je zo skla.

Počas Vianočných sviatkov boli služby Božie v kostole čo všetkých povzbudilo.

2011: Pokračuje sa v osádzaní svietidiel  v kostole. Je položená dlažba na celom chóre Pavlom Kiššom. Koná sa aj výberové konanie na realizáciu vonkajšej omietky kostola, aby 19.júna mohla byť posviacka.  Tieto práce realizovala firma SAS Profi Trade z Bardejova. Pán Juraj Hurák vyhotovil kostolné lavice, boli zakúpené digitálne zvony a dokončené WC. Vieme, že ani pri posviacke nie je všetko dokončené, a ešte budú potrebné aj mnohé finančné prostriedky i obetavej práce na dokončenie kostola.

Vďaka patrí aj nášmu zborovému spevokolu a komornému orchestru, ktorí svojimi vystúpeniami po celom našom Slovensku prispeli k výstavbe nášho kostola. Zvlášť v tejto chvíli myslíme na brata  ing.Dušana Túmu, ktorý viedol orchester a hudobne upravoval piesne pre spevokol. Hoci už nie je medzi nami, ovocie jeho úsilia a práce sme aj dnes mohli počuť.

Celkovo bolo na celom zborovom komplexe preinvestovaných 341.382,02 € a odpracovaných 24.711 brigádnických hodín.

Naše poďakovanie patrí tým, ktorí nám pomohli finančne, sponzorskou prácou, či modlitbami.

Evanjelická luteránska cirkev z North-west Synod štátu Wisconsin, USA

Slovak Zion Synod,   USA

Farársky spolok Wurtemberg a Durínsko, SRN

Gustav Adolf Werk, SRN

Stredisko Evanjelickej diakonie Košeca, ktoré nám cez svojho sponzora darovalo nádoby ku krstu a svietniky na oltár.

Biskupka Vilma Kucharek s manželom Thomasom Drobena

Biskup Robert Berg s manželkou Roxie

s.Christel Zimmerova z Nurtingen, SRN

s. Magdaléna Štulajterová z Triniti Lutheran Church, Kanada

Zdenko Kozák,  Martin

Ing. Ladislav Slávik z Nových Sadov

Milan Michalík st. Krpeľany

Firmy a spoločnosti, ktoré pomohli sponzorsky

Prefa a.s. Sučany

Drevoprodukt s.r.o Turany

Povodie Váhu, prevádzka Krpeľany

Vodná elektráreň závod Sučany

Osivo a.s. Zvolen, čistička osiva Krpeľany

Obecný úrad Krpeľany

Urbár PS Krpeľany

Urbár PS Turany

Urbár PS Nolčovo

Členovia nášho zboru, ktorý sa najviac zaslúžili o dokončenie kostola:

Miloš Šparec, Peter Volna, Július Kišša-Kľačianke, Pavol Keveš, Jaroslav Sajdák, Bohuš Huťka, Ľubomír Kišša č.289, Július Kráľ, Ondrej Sajdák č.93, Ondrej Hnilica, Mária Huťková, Miroslav Vaňko, Milan Raffaj,  už v Pánu zosnulý Ondrej Bálint, Július Volna č.209, Igor Vaňko č.274.