História

Dištriktuálne presbyterstvo dňa 23.novembra 2007 zriadilo náš cirkevný zbor Krpeľany dňom 1.januára 2008. Týmto dňom, začíname písať svoju históriu ako samostatný zbor . Naše oči sú upreté na nášho Pána Ježiša Krista, aby On sám pôsobil náš duchovný rast a požehnal nás tak, aby sme vydávali radostné svedectvo o Ňom ako našom Spasiteľovi a konali jeho svätú vôľu v tomto svete a na tomto mieste.

Do tohto dňa sme boli súčasťou cirkevného zboru Turany, ako fília (dcérocirkev). Bude dobré zaiste spomenúť okolnosti nášho vzniku. Od r.1995 sa začalo uvažovať o stavbe modlitebne resp. chrámu. Na Služby Božie sa dochádzalo do Turian a tu bývali raz do mesiaca v dome smútku. Túžba po bohoslužobnom mieste však bola silná. Cirkevný zbor dostal od obce pozemok aj so starou budovou bývalej školy do vlastníctva. A tak sa začali konať prvé kroky ku stavbe. Prvý projekt vypracoval br. Tomáš Niňaj, ktorý počítal s farským bytom pre kaplána a modlitebňou. Ale filiálne presbyterstvo tento projekt zamietlo a dalo vypracovať nový br.Ondrejovi Mrlianovi. Tento už počítal s riadnym kostolom. Tu niekde však začalo  napätie medzi predsedníctvom zboru a fíliou Krpeľany. Lebo nový projekt sa dával údajne vypracovať bez vedomia br. farára, hoci list, ktorým sa žiadal brat Mrlian o vypracovanie návrhu bol br.farárom podpísaný. So stavbou kostola sa začalo v r. 1999. Od r. 1995 mala fília vlastný bežný účet a do matkocirkvi sa neodvádzal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Fília si platila poplatky na seniorát a dištrikt a na chod zboru prispievali jednotliví členovia príležitostnými milodarmi a oferou, keď boli na Službách Božích v Turanoch. Stavba kostola pokračovala pod vedením kurátora br.Miloša Šparca. Avšak podpora z matkocirkvi bola veľmi slabá, ba dá sa povedať, že žiadna. Na stavbu kostola a fary prispeli aj bratia a sestry z Nemecka a USA.

Veci sa začínajú meniť v r.2007, potom ako je vytvorené kaplánske miesto v zbore a do fílie Krpeľany na kaplánske miesto je pozvaný br. Pavel Tomka, farár v Nesvadoch. Po návšteve fílie, odbavení Služieb Božích na 5. Pôstnu nedeľu (25.marec 2007) a rozhovore s členmi a presbytermi fílie sa rozhodne prísť na kaplánske miesto ak s tým bude súhlasiť cirkevná vrchnosť. V Krpeľanoch je medzi tým konvent, na ktorom sa 62 zo 65 členov vysloví za zriadenie samostatného zboru. Ostatné fílie na svojich konventoch sa osvedčujú, že zostanú vo zväzku s matkocirkvou v Turanoch. Opäť sa predsedníctvu zboru vyčíta, že konanie konventov na ostatných fíliách bolo neobjektívne, že v Krpeľanoch sa o nich nevedelo a informácie na konventoch mohli byť jednostranné. Nech už je ako chce, rozhodnutia boli urobené a nakoniec aj zborový konvent súhlasí s tým, aby Krpeľany vytvorili samostatný zbor. Zápisnice sú poslané na seniorát.

Cirkevná vrchnosť od 15. augusta ustanovuje br. Pavla Tomku za námestného farára na kaplánske miesto v CZ Turany. Posledný júlový týždeň sa do Krpelian sťahuje br.Pavel Tomka aj s rodinou. Členovia fílie pripravili príbytok pre farára a jeho rodinu. Br. farár začína konať Služby Božie vo fílii15.augusta 2007, na ktorých ho vítajú členovia fílie, vystupuje spevokol.   V auguste je posielaná žiadosť o zriadenie CZ v Krpeľanoch na seniorát, ktorý ju na svojom zasadnutí presbyterstva 21.9.2007 v Krpeľanoch aj schváli. 23.9.2007 je vykonaná posviacka novej fary, ktorú vykoná br. senior Turčianskeho seniorátu Jozef Havrila. Prítomní sú sen.dozorca Jozef Rišian, generálny dozorca Pavel Delinga, farári Anna Ľachká (rodáčka s Krpelian) s manželom Jánom a ďalší hostia.

Prichádza 1.január 2008 a s ním aj zriadenie nového cirkevného zboru Krpeľany. Ďakovné služby Božie sa konajú na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom, 6.januára. Generálnym biskupom ECAV je Miloš Klátik a generálnym dozorcom Pavel Delinga. Biskupom Východného dištriktu je Slavomír Sabol a dišt. dozorcom Ján Brozman. Prezidentom Slovenskej republiky JUDr. Ivan Gašparovič a predsedom vlády SR JUDr. Róbert Fico. Robia sa kroky k zvoleniu zborového dozorcu, zborového presbyterstva a ostatných predstaviteľov a funkcionárov zboru. Je urobená kandidátka a dňa 10.februára 2008 sa koná prvý zborový a volebný konvent vedený br.seniorom J.Havrilom a sen dozorcom J.Rišianom, na ktorom je prijatý zborový štatút a prebehnú voľby.

Inštalácia prvého predsedníctva Cirkevného zboru sa koná 6. júla 2008.               Prvým zborovým farárom je Mgr.Pavel Tomka a prvou dozorkyňou Anna Špirková. akt inštalácie vykonal senior Turčianskeho seniorátu Mgr. Jozef Havrila. slávnostným kazateľom bol biskup v.v. Mgr. Ján Midriak.

Slávnosť posviacky nového kostola bola vo sviatok Svätej Trojice 19. júna 2011. Akt posviacky vykonal biskup Východného dištriktu  Mgr. Slavomír Sabol a slávnostným kazateľom bola farárka doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. rodáčka zo Šútova.