Kostolníctvo

Oznamujeme, že zborový konvent na svojom zasadnutí dňa 5.februára 2012 zvolil za kostolníkov

sestru Katarínu Vaňkovú, r.Hrnčiarovú

brata Petra Volnu

Úvod kostolníkov do funkcie prebehol počas služieb Božích na 1. pôstnu nedeľu.

Prajeme zvoleným kostolníkom Božie požehnanie v ich službe pre Cirkevný zbor.